timsgrup_small

TİMS GRUP
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri  işleyen gerçek ve tüzel kişilerin  yükümlülükleri ile veri işleme süreçlerinde uyacakları usul ve esasları düzenleyen  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (KVKK)  07.04.2016 tarihinde yayımlanarak   yürürlüğe girmiştir.

Aydınlatma Metni, KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca;  veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi /hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, KVKK’ nun 11. maddesinde sayılan  haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar özel nitelikli verilerinizi de kapsamaktadır.

TİMS GRUP şirketlerimiz; ‘TİMS B STÜDYO FİLM VE ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş. (Mersis No: 0844047997800011) ve ‘TİMS PRODÜKSİYON FİLM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.’(Mersis No: 0844046678600002) olup  ‘Aydınlatma Metninde’ kısaca ‘TİMS GRUP’ ismiyle anılacaktır.

Veri Sorumlusu 
6698 sayılı KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; ‘TİMS GRUP’ olup, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz,  şirketlerimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;  otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, şirket merkezi, şirketlerin faaliyette bulunduğu birimler(setler),  web sitesi,  çağrı merkezi, hizmet/ürün tedarik ettiğimiz üçüncü şahıs gerçek/ tüzel kişilikler kanalıyla ve benzeri vasıtalarla sesli, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek, gerek dijital gerekse de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

Şirketlerin İnsan Kaynakları Süreç ve Politikalarının Yürütülmesi, Topluluk Şirketlerinin Personel Temin Süreçlerine Destek Olunması
Çalışanlar İçin İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Sair Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışan Görevlendirme Süreçleri ile Çalışan Giriş ve Çıkışlarının Takibi, Çalışan Yan Haklar Ve Menfaatleri  Süreçlerinin Yürütülmesi
İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Şirket Ana Sözleşmelerinde Belirtilen Ticari Faaliyetlerin Mevzuata ve Şirket Politikalarına Uygun Olarak Yerine Getirilmesi İçin İlgili Birimler Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması
Tims Grubun Ticari ve/veya İş Stratejilerinin, Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve  İcrası , Bu Kapsamda  Yönetim Kurulu Üyelerine Bilgi Verilmesi
Tims Grup Şirketleri ve Grup Şirketleri ile Üçüncü Şahıs Tüzel Kişilikler  Arasındaki Koordinasyonun, Bilgi/ Belge Alışverişinin   Sağlanması
Sinema ve Dizi Film Projelerinde, Eserlerin Proje Kapsamında Kullanılabilmesi İçin Eser  Sahipleri İle Sözleşme İlişkisi Kurulması, Sözleşme Süreçlerinin Takibi,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu (FSEK) Ve Sair Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerin İfası, Eser Sahiplerinden Mali Hakların Devralındığına İlişkin Olarak Yetkili Üçüncü Şahıs ve  Tüzel Kişilere  Bilgi Verilmesi
Sinema ve Dizi Film Projelerinde Yer Alacak Oyuncuların Projeye Uygunluklarının Belirlenmesi Çerçevesindeki Değerlendirme Süreçleri ve Müşterilere Tanıtım Faaliyetlerin İcrası
Distribitör ve Sponsor Sözleşmelerinin Akdedilmesi ve Sözleşme Süreçlerinin Takibi
Sinema ve Dizi Film Yapımlarının Tanınırlığı ve Bilinirliğinin Artırılması Yönünde Görsel, Yazılı, Digital  ve Sosyal Medya Mecralarındaki Faaliyetlerin İcrası, Bu Alanda Hizmet Alınan Tedarikçiler ile Koordinasyonun Sağlanması
Müşteri/Potansiyel Müşteri/Tedarikçilerle (yetkili ve çalışanlar) Olan İlişkilerin Kurulması, Yönetimi ve İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Takibi ve Finansal Mutabakat Sağlanması, Yapılan Sözleşmelerden Kaynaklanan Hukuki, Ticari ve İdari Yükümlülüklerin İfası
Tedarikçi Şirket Tarafından Setlerde Görevlendirilen Tedarikçi Şirket Çalışanlarına Dair  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamındaki  Denetim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
Finans ve Muhasebe  İşlemlerinin   Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve İcrası
Şirketlerimiz ile İlişkisi Bulunan Gerçek ve/veya Tüzel Üçüncü Kişi Kurum ve Kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, müşteriler vb.) Can ve Mal Güvenlikleri ile Hukuki, Ticari ve İş Sağlığı Güvenliklerinin Temini, Şirketimizin Kullanımında Olan Lokasyonların Fiziksel Güvenliği ve Denetimi
Talep/Şikayet Yönetimi ve Takibi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
Şirket İçi İnternet Erişim Loglarının 5651 Sayılı Yasa Gereği Kayıt Altına Alınması
Yargı Organlarının Ve/Veya İdari Makamların İstediği Bilgi Ve Belge Taleplerinin Yerine Getirilmesi
Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime
ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası

Veri Güvenliği Kapsamında Gerekli Teknik, Hukuki Ve İdari Tedbirlerin Alınması
amaçlarıyla ve ayıca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde işlenmek üzere, şirketimizin  hizmet ve faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşme çerçevesinde mal/hizmet satın aldığı üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişiler (tedarikçiler)/alt işverenleri ile şirketin herhangi bir alanda işbirliği yaptığı üçüncü şahıs tüzel kişiliklere, şirketimizin sözleşme kapsamında ürün ve hizmet ifa ettiği üçüncü şahıs gerçek ve tüzel  kişiler (müşteriler)/alt işverenlerine, yasal zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile üçüncü şahıs tüzel kişiliklere, Tims Grup Şirketlerine ve yönetim kurulu üyelerine, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılıp,  aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Usulü
Şirketimiz, kişisel veri sahiplerine, kişisel verileri toplama usulleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, verilerin işlenme süreçleri, kişisel verilerin hangi amaçlarla ve kimlere aktarılabileceği, veri sahibinin hakları konusunda bilgi vermektedir. Kanunun açık rıza alınması gerekliliğini öngördüğü durumlarda, aydınlatma yükümlülüğümüz yerine getirildikten sonra kişisel veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır.

Veri işleme süresi
Kişisel verilerin saklanılma süreçlerinde; veri işleme amaçları,  veri saklama süreleri ,  yasal yükümlülükler ve zamanaşımı süreleri dikkate alınarak kişisel verileriniz işlenmekte ve saklanmaktadır. Saklama sürelerinin tespitinde öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği belirlenmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye riayet edilmekte, bir süre belirlenmemişse hukuk ve ceza zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak, kişisel veriler  işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Sürenin bitimi veya kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte veya yok edilmektedir.

Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin olarak ayrıca bir düzenleme yapılması halinde bu sürelere riayet edilmesi kaydıyla verilerinizin işlenebileceğini de ayrıca belirtmek isteriz.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
KVKK’ nun “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde TİMS GRUBA başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme, 

c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular,  ‘www.timstv.com’ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir. 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile  vekaleten, ya da noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla Tims Grubun merkez adresi; ‘Levent mah. Levent cad. Lale sok. No:11 Levent/İSTANBUL’ adresine gönderebilirsiniz. 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Tims Grubun ekteki listede yer alan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine veya info@tims.tv mail adresine  gönderebilirsiniz.

Tims Gruba ilettiğiniz  talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında,  yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Değişiklikler

TİMS Grup ,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da olabilecek değişiklikler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde iş bu aydınlatma metninde güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

Ek Grup Şirketleri Kep Adresleri  Bilgisi:

TİMS B STUDIO FİLM VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

timsbstudyo@hs03.kep.tr

TİMS PRODÜKSİYON FİLM VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

timsyapım@hs03.kep.tr

taff_footer_logo

Bize Ulaşın 

Levent Mahallesi, Levent Cad.
Lale Sok. No:11, 34330
Beşiktaş/İstanbul

Levent Mahallesi, Levent Cad.
Lale Sok. No:11, 34330
Beşiktaş/İstanbul

+90 212 264 09 99
info@taffpics.com

Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2019 TAFF

Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2019 TİMS&B  YASAL UYARI
BASIN ODASI

Design by Fol